torsdag 8 mars 2018

Kvinnodagens grundare: Clara Zetkin

Idag, när borgerliga och småborgerliga feminister utger sig för att representera "alla kvinnor" och gör allt de kan för att få oss att glömma arbetarklassens feminism, den proletära, marxistiska, revolutionära feminismen, så kan det vara lämpligt att än en gång påminna om Kvinnodagens grundare: Clara Zetkin (1857 - 1933). 


”Den proletära kvinnan kämpar hand i hand med den proletära mannen mot det kapitalistiska samhället”

”Kvinnopropagandan måste behandla alla de frågor som är av stor vikt för den allmänna proletära rörelsen. Huvuduppgiften är faktiskt att väcka kvinnornas klassmedvetande och inkorporera dem i klasskampen.”
”Proletariatets diktatur kan endast förverkligas och upprätthållas med arbetarkvinnornas livliga och aktiva deltagande”
(Clara Zetkin) 

Leve Internationella Kvinnodagen!

”Det bör inte förvåna någon att alla kvinnor inte går samman i en enda feministisk rörelse. Feminismen har - nödvändigtvis - olika färger, olika inriktningar. Man kan inom feminismen urskilja tre grundläggande inriktningar, tre väsentliga färger: borgerlig feminism, småborgerlig feminism och proletär feminism. Var och en av dessa feminismer formulerar sina krav på sitt särskilda sätt. Den borgerliga kvinnan solidariserar sig i sin feminism med den konservativa klassens intressen. Den proletära kvinnan förenar sin feminism med de revolutionära massornas tro på det framtida samhället. Klasskampen – ett historiskt faktum och inte något teoretiskt påstående – återspeglas på det feministiska området. Kvinnorna, liksom männen, är reaktionärer, centrister eller revolutionärer. De kan följaktligen inte tillsammans utkämpa samma strid. I det nuvarande mänskliga panoramat skiljer klassen individerna åt mer än könet.”

(José Carlos Mariátegui, Feminismens dagskrav, 1924)

”Kvinnofrågan är en viktig fråga för den folkliga kampen. Och dess vikt är ännu större idag eftersom vi ser alltmer intensiva aktioner som tenderar till mobilisering av kvinnorna; en mobilisering som är nödvändig och givande utifrån arbetarklassens ståndpunkt och som tjänar folkets massor, men som när den drivs fram av utsugarklasserna och till deras förmån agerar som ett splittrande element och en broms för folkets kamp. […] Alltså: redan från början kräver behovet av en vetenskaplig förståelse av kvinnofrågan att vi tar vår utgångspunkt i arbetarklassens världsbild, i marxismen.”


(Perus Kommunistiska Parti – Marxismen, Mariategui och kvinnorörelsen, 1975)

Kinesisk affisch, ca 1970
IRA-volontärer, Irland

Soldat i Nationella Befrielsefronten, Vietnam

onsdag 28 februari 2018

USA: Black Panthers vs Black Lives Matter

Vi har översatt följande artikel från den nordamerikanska bloggen "The Third Sword":

Några kommentarer om Glen Fords artikel "Vad skulle Svarta Pantrarna tycka om Black Lives Matter?" 


I sin artikel från oktober förra året tar Glen Ford upp några mycket viktiga frågor angående organisationen Black Lives Matter [BLM], genom att jämföra den med Black Panther Party's [BPP] politik och visa hur rörelser som BLM finansieras och används av Yankeeimperialismens borgarklass och dess stat för att manipulera och kontrollera de arbetande massornas rättfärdiga kamper. Som artikeln helt riktigt påpekar: "Man måste inte vara en sån där konspiratorisk stofil som avfärdar varje tecken på folklig protest som 'George Soros-pengar' för att erkänna det faktum att mycket av det som tas för folklig, progressiv gräsrots-aktivism har koopterats, tagits över och/eller skapats av storföretags-Amerika, det av storföretagen finansierade "nonprofit industrial complex" och Wall Streets gode vän det Demokratiska Partiet, sedan länge känt bland vänsterfolk som 'de sociala rörelsernas begravningsplats'." 

Detta är förstås ingenting nytt. Under hela kapitalismens historia - särskilt i dess imperialistiska stadium - har den härskande klassen lärt sig att upproret inte kan hållas borta enbart med repression, som tenderar att kasta mer bränsle på elden. Borgarklassen har blivit experter på att infiltrera och manipulera - och t.o.m. skapa sina egna falska versioner av - folkliga proteströrelser, och på så vis förvandla dem till redskap i den borgerliga diktaturens och den imperialistiska utsugningens och folkmordets tjänst. De fascistiska rörelserna är ett exempel på detta; dagens borgerliga, liberala versioner av feminism och "antirasism" är ett annat. I båda fallen förlitar sig den härskande klassen på karriärhungriga småborgerliga intellektuella och på arbetararistokratin för att ta ledningen och kanalisera massornas vrede bort från den proletära revolutionen och in i reformism och liberalism. För att förhindra uppkomsten av en revolutionär rörelse som kan förena alla förtryckta under proletär ledning och ideologi för att krossa den gamla ordningen och bygga den nya, använder de öppen rasism och chauvinism såväl som "identitetspolitik" och "intersektionalism" för att hålla folket splittrat. Som Ford helt riktigt påpekar, så har denna borgerliga "vänsterism" alltid varit nära kopplad till det Demokratiska Partiet, och det är onekligen så att BLM såväl som det mesta av den feministiska rörelsen i stor utsträckning används som fotsoldater och kampanjarbetare för det reaktionära, krigshetsande Clinton-lägret, som använder en påstådd "kamp mot Trumps fascism" för att dölja det faktum att den ökande reaktionariseringen och fascistiseringen av den borgerliga diktaturen har genomförts av paret Clinton och Obama såväl som av Bush och Trump (som en fotnot, se hur Avakians revisionistiska RCP följer denna agenda med sin "Vägra fascismen"-kampanj, och tillämpar den revisionistiska politiken med "antifascistisk enhetsfront" med borgarklassen som förevändning för reformism och kapitulation).

I det avseendet är Fords jämförelse mellan BLM och Svarta Pantrarna relevant och viktig. Där dagens "vänster", inklusive en del av de mer avancerade, maoistiskt orienterade grupperna, ägnar sin tid åt att käbbla över anklagelser om "vithet" eller "homofobi", så insisterade Svarta Pantrar som Eldridge Cleaver och Fred Hampton på "behovet av en förenad revolutionär rörelse"... upplyst av den
Fred Hampton, Black Panther Party
vetenskapliga socialismens revolutionära principer" och praktiserade denna ide genom att knyta band till vita och latinamerikanska arbetarorganisationer. Detta är ett av de främsta skälen till att den imperialistiska staten definierade BPP som "det största hotet mot landets interna säkerhet" och mördade och fängslade dess ledare, medan BLM får ett bidrag på 100 miljoner dollar av Ford Foundation och leds av folk med "nära band till storföretag, stiftelser, akademiska och statsfinansierade instanser".

Men, trots allt Glen Fords prat om klasskamp och hans förkastande av den koopterade, liberala "vänstern", så är det han föreslår inte revolution utan bara ett annat gammalt välkänt sätt att administrera borgarklassens diktatur: illusionen om reformistisk "demokratisk socialism". Vad BLM borde ha gjort, enligt Ford, är att stödja den "anti-nyliberala kandidaten Sanders" och Green Party's "revolutionära reformer" och "sociala rekonstruktionsprogram". Det är också därför som han i sin beskrivning av Svarta Pantrarna inte känns vid kampen inom själva BPP mellan reformism och revolution, utan i stället försöker sudda ut gränsen mellan de två. För oss kommunister, oss marxist-leninist-maoister, så är revolutionen inte bara "förändring av hela samhället" utan först och främst "en våldsakt varigenom en klass störtar en annan" (Ordförande Mao), och den proletära revolutionen betyder förstörandet av den borgerliga staten, byggandet av den proletära staten och den fortsatta revolutionen under proletariatets diktatur fram till kommunismen, genom folkkrig. Kamperna inom BPP, dess revolutionära sida liksom många av dess ledares senare förfall ner i reformism, välgörenhet och t.o.m. politiska karriärer inom den imperialistiska staten, är saker som måste utvärderas av det här landets kommunister genom att tillämpa marxismen-leninismen-maoismen på USA:s specifika förhållanden.

Medan nationellt förtryck och rasism fortsätter att vara en integrerad del av USA:s imperialistiska system - och det är brådskande för kommunisterna i det här landet att utveckla massarbetet och tvålinjerskampen för att nå enighet i frågan om den svarta nationella befrielsen och dess förhållande till den proletära revolutionen i dess helhet - så kan vi inte tillåta att liberal, borgerlig "antirasism" och "intersektionalism" används för att splittra oss och avleda oss från uppgiften att bygga det Kommunistiska Partiet för att leda alla de förtryckta massorna i revolution. Vi måste hålla i åtanke vad Ordförande Mao skrev 1968, då han uttryckte sitt stöd till det svarta folkets kamp i USA:

"Motsättningen mellan de svarta massorna i Förenta Staterna och USA:s härskarklick är en klassmotsättning. Endast genom att störta monopolkapitalistklassens reaktionära välde i USA och förstöra det kolonialistiska och imperialistiska systemet kan det svarta folket i Förenta Staterna vinna fullständig frigörelse. De svarta massorna och det vita arbetande folkets massor i Förenta Staterna har gemensamma intressen och gemensamma mål att kämpa för. Därför vinner den afro-amerikanska kampen sympati och stöd från allt fler vita arbetande och framstegsvänner i Förenta Staterna. Det svarta folkets kamp i Förenta Staterna kommer med nödvändighet att gå samman med den amerikanska arbetarrörelsen, och detta kommer till sist att göra slut på monopolkapitalistklassens kriminella välde i USA."

söndag 25 februari 2018

Om det revolutionära inbördeskriget

Innan vi börjar ta oss an den svenska borgarklassens pågående valcirkus, så publicerar vi här ett par stycken ur Lenins text "Gerillakrig" från 1906. De tar upp flera viktiga frågor som är högst aktuella för alla klassmedvetna arbetare även idag. (Notera att när Lenin här talar om Socialdemokraterna, så talar han om det som då var arbetarklassens parti, vilket innehöll både reformister och revolutionärer, d.v.s. innan det splittrades och revolutionärerna bildade sitt kommunistiska parti medan sossarna gick klassförsoningens och förräderiets väg). 

"När jag ser socialdemokrater stolt och självbelåtet deklarera 'vi är inte anarkister, tjuvar, rånare, vi står över allt detta, vi förkastar gerillakrigföringen', så frågar jag mig själv: Inser dessa personer vad det är de säger? Väpnade sammanstötningar och konflikter mellan Svarthundra-regeringen och befolkningen äger rum över hela landet. Detta är ett absolut oundvikligt fenomen under det revolutionens nuvarande utvecklingsstadium. Befolkningen reagerar spontant och oorganiserat - och just därför också ofta på olyckliga och oönskade sätt - på detta fenomen även genom väpnade konflikter och attacker. Jag kan förstå om vi avstår från att som Parti leda denna spontana kamp på en bestämd plats eller på en bestämd tidpunkt på grund av att vår organisation är svag och oförberedd. Jag inser att denna fråga måste avgöras av de lokala i praktiken verksamma arbetarna, och att omformandet av svaga och oförberedda organisationer inte är något lätt sak. Men när jag ser en socialdemokratisk teoretiker eller skribent som inte uttrycker sitt beklagande över denna oförbereddhet, utan i stället en stolt självbelåtenhet och självförhärligande tendens att upprepa fraser inlärda i den tidiga ungdomen om anarkism, blanquism och terrorism, så smärtar det mig att se denna urartning av den mest revolutionära doktrinen i världen.  
(...) 
Vår revolutions fiender bland folket är få till antalet, men då kampen blir skarpare blir de mer och mer organiserade och får stöd från bourgeoisiens reaktionära skikt. Det är därför helt naturligt och oundvikligt att under en sådan period, en period av landstäckande politiska strejker, så kan en resning inte anta den gamla formen av individuella handlingar begränsade till en väldigt kort tid och en väldigt liten yta. Det är helt naturligt och oundvikligt att resningen kommer att anta den högre och mer komplexa formen av långvarigt inbördeskrig som omfattar hela landet, d.v.s. en väpnad kamp mellan två delar av befolkningen. Ett sådant krig kan inte förstås annat än som en serie av några få större sammandrabbningar med långa mellanrum och ett större antal mindre sammanstötningar under dessa mellanrum. Just därför att det är så - och det är otvivelaktigt så - så måste socialdemokraterna absolut göra det till sin plikt att skapa organisationer anpassade för att leda massorna i dessa större sammandrabbningar och, så långt som möjligt, även i dessa mindre sammanstötningar. Under en period när klasskampen har skärpts till den grad att den nått inbördeskriget, måste socialdemokraterna göra det till sin plikt att inte bara delta utan också spela den ledande rollen i detta inbördeskrig. Socialdemokraterna måste träna och förbereda sina organisationer för att verkligen kunna agera som en stridande part, som inte missar ett enda tillfälle att tillfoga skada åt fiendens styrkor."


fredag 2 februari 2018

75-årsdagen av segern i Stalingrad: Vändpunkten i Andra världskriget

Ur "Vändpunkten i Andra världskriget" (Mao Tsetung 1942):

"Historiskt sett för alla reaktionära krafter, som befinner sig på randen till förintelse, en sista desperat kamp mot de revolutionära krafterna, och en del revolutionärer låter sig för en tid bedras av denna manifestation av yttre styrka men inre svaghet. De fattar inte det viktiga faktum att fienden närmar sig förintelsen medan de själva närmar sig segern. De fascistiska krafternas uppkomst och det aggressionskrig som de under några år har fört är just jämt uttrycket för denna sista desperata kamp, och angreppet mot Stalingrad i det pågående kriget är uttrycket för fascismens egen sista desperata kamp. Också vid denna vändpunkt i historien har många människor inom den antifascistiska fronten i världen bedragits av fascismens vildsinta yttre och har inte förmått att genomskåda dess väsen. I fyrtioåtta dagar — från den 23 augusti, då hela den tyska styrkan gick över Donkröken och satte in alla krafter i angreppet mot Stalingrad, över den 15 september, då några förband bröt in i industridistriktet i stadens nordvästra del, och fram till den 9 oktober, då Sovjetunionens Informationsbyrå meddelade att Röda armén brutit igenom den tyska omringningen i detta distrikt — pågick en exempellöst bitter strid, en strid som saknar motstycke i mänsklighetens historia. Slutligen vanns denna strid av de sovjetiska stridskrafterna. Under dessa 48 dagar grep nyheterna, om varje bakslag eller framgång i kampen om denna stad, kring hjärtana på oräkneliga människomiljoner, fyllde dem ömsom med oro, ömsom med glädje. Denna kamp är inte endast vändpunkten i kriget mellan Sovjetunionen och Tyskland, eller i det pågående antifascistiska världskriget; den är vändpunkten i hela mänsklighetens historia. Under de fyrtioåtta dagar den pågick iakttog folken i världen Stalingrad med ännu större oro än den med vilken de iakttog Moskva i oktober i fjol."

Röda Armé-soldater firar segern efter slaget
 vid Stalingrad, Sovjetunionen 2 februari 1943

söndag 7 januari 2018

Oktoberrevolutionen och den krossade legenden om raserna

"Detta innebär att Oktoberrevolutionen har inlett en ny era, en era av koloniala revolutioner som genomförs i världens förtryckta länder i förbund med proletariatet och under proletariatets ledning.

Tidigare rådde den "accepterade" idén att världen sedan urminnes tider är indelad i underlägsna och överlägsna raser, i svarta och vita, av vilka de förra sägs vara oförmögna till civilisation och dömda att vara föremål för utsugning, medan de senare sägs vara civilisationens enda bärare, vars mission det är att suga ut de förstnämnda.

Denna legend måste nu ses som krossad och kasserad. Ett av Oktoberrevolutionens viktigaste resultat är att den utdelade ett dödligt slag mot denna legend, genom att i praktiken visa att de befriade icke-europeiska folken, som dragits in i sovjet-utvecklingens fåra, inte är ett uns mindre förmögna att föra fram en verkligt progressiv kultur och en verkligt progressiv civilisation än de europeiska folken är.

Tidigare rådde den "accepterade" idén att den enda metoden för att befria de förtryckta folken vore den borgerliga nationalismens metod, den metod som drar nationerna bort från varandra, som splittrar nationerna, som förstärker den nationella fiendskapen mellan de olika nationernas arbetande massor.

Denna legend måste nu ses som motbevisad. Ett av Oktoberrevolutionens viktigaste resultat är att den utdelade ett dödligt slag mot denna legend, genom att i praktiken visa möjligheten och ändmålsenligheten i den proletära, internationalistiska metoden för att befria de förtryckta folken, som den enda korrekta metoden; genom att i praktiken visa möjligheten och ändamålsenligheten i ett broderligt förbund av arbetarna och bönderna i de mest olika nationer, baserat på frivillighetens och internationalismens principer. Existensen av de Socialistiska Rådsrepublikernas Union, som är prototypen för den framtida integrationen av de arbetande folken i alla länder i ett enda världsomspännande ekonomiskt system, kan inte annat än tjäna som ett direkt bevis på detta."

(Josef Stalin, Oktoberrevolutionens internationella karaktär)

Om #metoo: krossa patriarkatet och imperialismen

2017 kommer oundvikligen att kommas ihåg som #metoo-kampanjens år - och med rätta. Även om just den här kampanjen inleddes i samhällets övre skikt, bland Hollywoods filmstjärnor, så satte den igång en flodvåg av vittnesmål som visar den revolutionära potentialen i det faktum att mer än hälften av jordens befolkning fått nog av att bli behandlade som den andra hälftens ägodelar; som varor eller slavar som ska tämjas, förnedras och "beskyddas". Kampanjen i sig är förstås bara ett av många exempel på den växande kampen mot kvinnoförtrycket, men den utmärker sig på två viktiga sätt.

För det första så handlade den redan från början om att avslöja den patriarkala våldtäkts- och övergreppskultur som råder bland samhällets pampar, bland chefer och bland framgångsrika intellektuella, artister och skådespelare. De mäktiga män och kvinnor som annars snabbt brukar vara framme och göra varje kamp mot våldtäktskulturen till en hetsjakt på de fattiga och en förevändning för hårdare repression hamnade nu på efterkälken; kraften i alla dessa avslöjanden var alltför stor, och vreden hos alla dessa kvinnor alltför stark. En efter en föll de: filmproducenter, skådespelare, journalister och politiker som tillämpat klassamhällets urgamla princip, att makt och status ger dig rätten att använda undersåtarna - huvudsakligen de kvinnliga – för att tillfredsställa dina egna sexuella behov.

För det andra så var det tydligt redan från början att kampanjen och all den rättmätiga vrede den släppte fram handlade om hela det patriarkala systemet. Inte om några undantagsfall, inte om några enskilda "onda män" eller galna våldtäktsmän, utan om ett beteende och ett förhållande mellan könen som genomsyrar den patriarkala kulturen i hela världen, i de "moderna" s.k. "västerländska demokratierna" likväl som i feodala klansamhällen eller fundamentalistiska teokratier. På så sätt har kampanjen fått inte bara själva patriarkatet, utan också imperialismens myt om den "västerländska civilisationen" att skaka i grunden.

Maoistisk gerilla i Indien
För världens kommunister och revolutionärer är det därför en självklarhet att ge denna kamp sitt fulla stöd utan fega reservationer; att ta vara på dess revolutionära kraft och inte tillåta att borgarna, deras stat och alla deras lakejer till höger och "vänster" förvränger den och använder den för sina egna syften. För oss som på allvar vill störta detta utsugarsystem duger det inte att komma med undanflykter; det som krävs är att självkritiskt avslöja hur vårt eget tänkande och beteende formats av denna reaktionära kultur och besluta oss för att göra sig av med den. Det gäller förstås i första hand männen, som vi har sett är de mest benägna att skylla ifrån sig och försöka förminska problemet, men även kvinnorna. Vi är alla uppväxta i den patriarkala kulturen och formade av den, och vi måste alla göra upp med den och förändra oss själva för att kunna förenas mot utsugarklassen, störta hela imperialismen och bygga ett samhälle utan utsugning, utan patriarkat och kvinnoförtryck.

Den vrede som nu växer hos världens exploaterade och förtryckta kvinnor är objektivt sett en del av det som kallas en revolutionär situation i ojämn utveckling; ett kraftfullt exempel på hur ”de där nere inte längre vill leva som förut och de där uppe inte längre kan härska som förut”. Borgarklassen, dess stat och alla dess försvarare är medvetna om faran, och vi ser nu hur de försöker manipulera kampen för att oskadliggöra den. Som vanligt försöker man förflytta fokus från själva patriarkatet i sig och den härskande klassens patriarkala förtryck till överfallsvåldtäkter på gatorna – trots att det är allmänt känt att den absoluta merparten av våldtäkterna och de sexuella övergreppen sker i hemmet och begås av närstående, bekanta eller överordnade. Nu vill de få oss att glömma pamparnas, kulturelitens och polischefernas våldtäkter och i stället kräva mer borgerlig diktatur, mer övervakning och hårdare repression mot arbetarklassen och de fattiga. Kvinnoförtrycket – påstår de – är något som kommer från de ”obildade”, från arbetarklassen och från de ”ociviliserade” invandrarna, och lösningen är som vanligt mer polisiära åtgärder i kombination med antingen rasistisk hets eller ”välfärdsreformer” (beroende på vilken fraktion av det borgerliga politiska spektrat det är som talar).

I stället för att organisera och utbilda arbetarklassen för revolution och för att – handgripligen – försvara oss mot både den borgerliga staten och mot alla slags sexuella övergrepp, så anpassar sig det borgerliga, reformistiska ledarskiktet inom ”vänstern” helt till den härskande klassens agenda. Kommunistiska Partiet i Malmö anordnar ”nattvandring” mot våldtäkter, men bara för att ”polisen inte gjort tillräckligt”. Mot bakgrund av KP:s krav på mer poliser och ”hårdare tag mot invandringen” så blir det tydligt att det inte rör sig om några revolutionära medborgargarden utan snarare om ännu ett försök att fiska röster bland SD:s och Kakabavehs anhängare inom småbourgeoisien och arbetararistokratin. Samma linje ser vi hos de s.k. ”frihetliga”: förbundet Allt åt Alla menar att problemet är ”polisens oförmåga att handla annat än reaktivt” och föreslår sin egen ”kommunalistiska” variant av statens fascistiska ”grannsamverkan mot brott”, med nattvandringar och med samma gamla saga om socialdemokratisk ”välfärd” under slagordet ”Starka sociala band mellan boende och massiva välfärdsinvesteringar är det som kommer öka tryggheten i vårt samhälle”. Den alltmer öppet borgerlige Jan Myrdal kommenterar #metoo i FiB med en hyllning till svensk ”lag och ordning”, där han hävdar att allt som behövs för att bekämpa sexuella övergrepp är att följa existerande svensk lag och att ”de politiskt ansvariga” måste skaffa fram ”betydligt större resurser för polis och åklagare”. Det är kort sagt samma mönster som upprepas i olika varianter från hela den revisionistiska ”vänstern”: allt för att hålla tillbaka och kontrollera kvinnornas och alla utsugnas vrede, så att den inte ”går för långt”, så att den inte blir revolutionär.

Bakom alla de frasradikala slagorden så framställer alla dessa reformister i slutändan den borgerliga, imperialistiska staten som vår räddare i kampen mot patriarkat och förtryck; enligt denna ”vänster” så behöver denna stat bara ”pushas” i rätt riktning för att dämpa effekterna av kapitalism och patriarkat genom att återgå till ”välfärdsstaten”. Vad de inte berättar är att dessa imperialistiska stater (inkl. Sverige) under vissa bestämda perioder har tvingats ge efter för en del av arbetarklassens och kvinnornas krav, och infört en viss ”välfärd” och vissa framsteg i fråga om jämställdhet, därför att det under de rådande omständigheterna var det bästa sättet för borgarklassen att upprätthålla sin makt och det kapitalistiska systemet. Denna ytterst begränsade trygghet och ”frihet” på hemmaplan har imperialisterna kunnat finansiera genom den omfattande utsugningen av hundratals miljoner arbetare och bönder i tredje världen, där imperialisterna fortsätter att understödja samma gamla patriarkala kvinnoförtryck därför att det tjänar deras intressen. Oavsett vilken slags politik de för tillfället tillämpar, så kan de imperialistiska staterna aldrig tvingas till att avskaffa varken utsugningen eller patriarkatet; deras roll är att bevara dem.

Att den borgerliga staten inte är kapabel att skydda oss mot patriarkatet och hela dess våldtäktskultur, det är en självklarhet. Det är en stat vars enda uppgift är att försvara borgarklassens makt och profiter mot det arbetande folket, och den kommer bara att göra något mot sexuella övergrepp i den mån det tjänar denna huvuduppgift. Som vi har sett särskilt tydligt de senaste åren, så använder imperialisterna och reaktionärerna sig av en borgerlig feminism som tar det sexuella förtrycket som förevändning både för mer repression mot den egna befolkningen och för plundringskrig och folkmord mot folken i de förtryckta nationerna i tredje världen. Metoden är gammal och välkänd: genom att vända kvinnornas rättfärdiga vrede mot de förtryckta i stället för mot patriarkatet kan utsugarna legitimera skoningslösa förföljelser och smutskastningskampanjer mot de upproriska, mot alla slags obekväma individer och uppviglare. I USA har de härskande sedan slaveriets dagar odlat myten om den svarte mannens ”djuriska sexualitet”, och falska våldtäktsanklagelser användes – och används fortfarande - rutinmässigt för att legitimera lynchningar, gripanden och rena avrättningar av svarta i ”kvinnofridens” namn. Det är ett väl dokumenterat faktum att detta är en metod som de reaktionära staterna använder mot revolutionära ledare och obekväma intellektuella, och med hjälp av borgerliga och småborgerliga feministiska grupper kan borgarna på så sätt mobilisera delar av folket mot kapitalets fiender.


Arbetarklassen och de förtryckta folken kan därför inte bekämpa patriarkatet och alla dess övergrepp i samarbete med borgarklassen, dess stater och dess lakejer, utan bara helt oberoende av och i kamp mot dem, för att störta dem och bygga arbetarstaten. Vad vi behöver är en proletär feminism, för att fysiskt slå tillbaka mot våldtäkter och övergrepp, för att bekämpa den patriarkala kulturen var den än dyker upp, för att bekämpa och avslöja den borgerliga och småborgerliga feminismen som går imperialismens ärenden; allt detta som en del av vår kamp för att bygga arbetarklassens parti i varje land och leda revolutionen tills vi sopat bort all privategendom och all utsugning. Så länge det samhällssystem och den ideologi som bygger på privat ägande, utsugning och förtryck upprätthålls, så kommer vi också ha en sexualkultur och ett förhållande mellan könen som bygger på ägande, utsugning och förtryck. 

Black Panther Party